KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

OGANSIA İç Ve Dış Tic. A.Ş. (“OGANSIA”) olarak faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizi işliyoruz. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu olarak hareket ediyor olup , sorumluluklarımız ve siz değerli ziyaretçilerimizin bizler için arz ettiği önem doğrultusunda gizliliğiniz için maksimum önem ve çaba gösteriyoruz. Veri sorumlusu OGANSIA olarak şirket iletişim bilgilerimiz aşağıdadır: 

Posta adresi      : OGANSIA İç ve Dış Ticaret A.Ş

İhsaniye Mh. Can Sk. Dünya İş Mrk. K-4 D-14 Nilüfer / BURSA

MERSİS No      : 0-6340-4571-5000001

E- posta adresi : [email protected] 

İnternet Adresi: ww.ogansia.com.tr

Telefon              : +90 (850) 304 58 74

 

KİŞİSEL VERİ NEDİR?

 

KVKK Kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verilerinizi (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder. Bu Aydınlatma Metni kapsamında Kişisel Verileriniz için yapılan açıklamalar Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ 

Veri güvenliği, sınırlı veri ve ölçülülük ilkelerini de dikkate alarak kişisel verilerinizi aşağıda sayılan sebepler dahilinde işliyoruz, tüm idari ve teknik tedbirleri durumun bünyesine uygun düştüğü ölçüde alıyoruz.           

 

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi.
 • Mal, hizmet, üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi.
 • Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yönetilmesi.
 • Pazarlama ve analiz çalışmalarının yürütülmesi.
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi.
 • Ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi.
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi.
 • Reklam kampanya promosyon süreçlerinin yürütülmesi.
 • İade ödeme işlemi yapılabilmesi
 • Online satış faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçleri Yürütülmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yönetilmesi.
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi.
 • Talep ve şikayetlerin takibi
 • Mal/Hizmet Satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi

 

KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEBİ 

Ogansia firmasında toplanan kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen veri işleme şartlarına uygun biçimde belirli durumlarda müşterilerimizin açık rızalarına uygun olarak diğer durumlarda kanunun 5’inci maddesinde belirtilen şartlar dahilinde, aşağıda belirtilen vasıtalar da dahil olmak üzere yazılı, sözlü, elektronik ortamlar aracılığıyla toplanmaktadır. 

 • OGANSIA veya OGANSIA Grup Şirketleri tarafından yönetilen internet sitelerimiz  (“İnternet Siteleri”) üzerinden
 • Masaüstü, mobil uygulamalarımız ile bir OGANSIA Grup Şirketine ait diğer tüm çevrim içi mecralar (“Medya Araçları”) üzerinden 
 • İnternet Sitelerinde cihazlarınızla iletişim sağlayan OGANSIA’ya ait çerezler (“Çerez”) kanalıyla, 
 •  OGANSIA Markaları adı altında yönetilen tüm satış ve pazarlama ağı (“OGANSIA Mağazaları”) kanalıyla, satış ve pazarlama kapsamında, 
 • Çeşitli sosyal medya kanalları üzerinde OGANSIA ve OGANSIA Markaları adına işletilen hesaplar (“Sosyal Medya”) kanalıyla, 
 • E-posta adreslerimiz (“E-posta”) üzerinden yürütülen yazışmalar, OGANSIA ve OGANSIA Markalarına yönelik sair amaçlarla gönderilen kısa mesajlar (“SMS”) veya multimedya mesajları (“MMS”) dahil iletişim yöntemleri ile her türlü iletişim araçları (“İletişim Araçları”) kanalıyla, 
 • OGANSIA yahut OGANSIA’in hizmet aldığı şirketler tarafından yönetilen çağrı merkezlerimiz (“Çağrı Merkezi”) kanalıyla, 
 • OGANSIA’in hizmet verdiği yahut hizmet aldığı grup şirketleri, iş ortakları, üretici firmalar veya hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler kanalıyla. 

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI 

 • Web sitemizden kayıt işlemi gerçekleştirmeniz halinde işlenen kişisel verileriniz faaliyetlerimiz ve iş takibinin yürütülebilmesi amacıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, topluluk şirketlerimize ve bağlı ortaklarımıza, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına talepleri doğrultusunda aktarılmaktadır. Kayıt işleminde bu amaçla elde edilen kişisel verileriniz sunucu hizmeti aldığımız Google şirketinin yurtdışında bulunan sunucularında muhafaza edilmektedir. Bu aktarım nedeniyle kanun uyarınca açık rızanız gerekmektedir. 
 • Bankacılık ve finans işlemlerinin yürütülmesi, fatura düzenlenmesi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla tedarikçilerimize, bankalara, vergi dairelerine ödeme süreçlerinin denetimi için diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, 
 • Faaliyetlerimizin denetimi amacıyla denetim firmalarına ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına 
 • Kargo işleminin gerçekleştirilmesi amacıyla bu işlemle sınırlı ve gerekli olması şartıyla kargo firmalarına,
 • Acil tıbbi müdahaleler ve İş Sağlığı Ve Güvenliği Mevzuatı çerçevesinde yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla sağlık kuruluşlarına, hastanelere, 
 • Şirketin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla kamera ve ses kayıtlarının polis/savcılık kararı bulunması halinde ilgili mercilere aktarımı söz konusu olmaktadır.
 • Ayrıca savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımız ile ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla kişisel verilerinizi mahkeme kararı, Tüketici Hakem Heyeti kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme amacıyla aktarılabilmektedir. 

 

KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

Kişisel verilerinizi işlendikleri amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde işliyoruz ve ilgili mevzuatta öngörülen ya da işleme amaçlarımıza uygun süre kadar saklıyoruz. Mevzuatta öngörülen yasal sürelerin sonunda ya da veri işleme amacının ortadan kalkması hallerinde Ogansia bünyesinde kişisel verileriniz imha edilmektedir. İmha yöntemleri olarak silme, yok etme ve anonim hale getirme kullanılmaktadır.  

 

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI 

KVKK madde 11 uyarınca OGANSIA’ya başvurarak; 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 • Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
 • Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme, 
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, 

haklarına sahipsiniz. 

Bu kapsamda, bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi sitemizde yer alan Başvuru Formu’nu doldurarak formda belirtilen usulle bize  iletebilirsiniz. Talebiniz üzerine Başvuru Formunuzu, size bildirilecek kep uzantılı e-posta adresimize güvenli elektronik imzalı olarak yahut yine yukarıda yer alan posta adresimize kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı olarak ya da noter aracılığıyla göndermeniz gerekmektedir. OGANSIA, talebinizi ilgili belgelerin ulaşmasından itibaren en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.