VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU 

 

  1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında ilgili kişi , veri sorumlusu sıfatını haiz OgansiaA.Ş’ye aşağıda belirtilen hususlar hakkında başvurma hakkına sahiptir. 

 

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme 

e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme 

f) 6698 sayılı KVKK’nın 7. maddesi uyarınca, bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

g) (e). ve (f). bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

 

 

  1. Başvuru formunun doldurulması ile kayıt altına alınan kişisel verileriniz başvuranın kimliğinin tespiti ve başvurunun ilgili birimlere yönlendirilmesi amacıyla sınırlı olarak işlenmektedir. Bu amaçla işlenen kişisel verileriniz sadece birimler arasında başvurunun nihayete erdirilmesi amacıyla ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda paylaşılacaktır. 

 

 

 

  1. Başvuru yöntemi, Başvurunun yapılacağı adres ve Başvuru gönderiminde belirtilecek bilgi

 

Başvurular OgansiaA.Ş’nin işyeri adresi olan ‘’ Dünya İş Merkezi 2.Can Sok İhsaniye Mah, 16130 Nilüfer/Bursa ‘’  adresine elden, noter veya iadeli taahhütlü posta aracılığıyla yapılacaktır. Başvuruya başvuranın kimliğini tevsik edici belgeler eklenmelidir. Vekaleten yapılan başvurularda ise noter tasdikli vekaletname gerekmektedir. Başvurularda , zarfın, tebligatın üzerine ya da e postanın konu bölümüne “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması gerekmektedir. Elektronik imzalı yapılacak başvurularda gönderi adresi [email protected]’dir

 

 

 

  1. Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri

 

Ad, Soyad 

 

 

Tc Kimlik Numarası

 

 

     Telefon Numarası 

 

 

          E-posta 

 

 

 

           Adres 

 

 

  1. Veri sorumlusu şirket ile olan ilişkinizi belirtiniz.

 

☐ Müşteri 

☐ Ziyaretçi 

☐ Eski Çalışanım (Çalışılan Yıllar: ……………. - …………….. ) 

☐ Diğer 

 

☐ Çalışan 

☐Çalışan adayı 

Başvurduğunuz Tarih :

☐ Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım 

Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyonu belirtiniz

 

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz birim ve konu. :

 

 

 

 

  1. 1 numaralı maddede sayılan haklarınızdan hangisi ya da hangileri hakkında başvuruda bulunmak istediğinizi belirtiniz.

 

 

 

☐ a bendi

☐ b bendi  

☐ c bendi  

☐ ç bendi 

☐ d bendi  

☐ e bendi  

☐ f bendi  

☐ g bendi  

☐ ğ bendi 

 

 

Başvurucunun talebi ile ilgili açıklaması ( Başvuru konusuna dair tüm evraklar başvuruya eklenmelidir. 

 

 

 

 

 

Başvurunuza verilecek yanıtın ne şekilde tarafınıza bildirilmesini istiyorsunuz. 

 

☐ Adresime gönderilmesini istiyorum. 

☐ E-Posta adresime gönderilmesini istiyorum. (E-Posta yöntemini seçmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.) 

☐ Elden teslim almak istiyorum. (Vekaleten teslim alınmasının istenmesi durumunda noter tasdikli vekaletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

 

 

Başvuru Sahibinin Beyanı 

 

Yukarıda belirtmiş olduğum bilgiler dahilinde 6698 sayılı KVKK’nın 13.maddesi kapsamında Ogansia İç ve Dış Ticaret A.Ş’ye yapmış olduğum başvurumun değerlendirilerek tarafıma belirttiğim yolla bilgi verilmesini talep ederim. 

 

Bu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum belge ve bilgilerin doğru, güncel ve şahsıma ait olduğunu beyan ve taahhüt ederim. 

 

Başvuruda bulunan kişinin; 

Adı, Soyadı : 

İmzası : 

Başvuru Tarihi :