OGANSİA TEK SATICILIK-ÜLKE FRANCHISE SÖZLEŞMESİ

 

OGANSİA TEK SATICILIK-ÜLKE FRANCHISE SÖZLEŞMESİ

 

 

 

I) Anlaşan Taraflar:

 

a. Ogansia İç ve Dış Ticaret A.Ş: (Bundan böyle sözleşmede ŞİRKET olarak anılacaktır.)

Adres: İhsaniye Mh. Can Sk. No:2 Dünya İş Merkezi Kat:8 Nilüfer/BURSA

Vergi Dairesi ve No: Nilüfer, MERSİS No:0-6340-4571-5000001

 

Yetkili Kişi: Yunus Emre Ogan

Telefon numarası: +90 (850) 304 58 74

E-Posta: [email protected]

 

    b. ……………………. (Bundan böyle sözleşmede; FRANCHISE olarak anılacaktır.)

Adres:

Vergi Dairesi ve No:

 

Yetkili Kişi:

Telefon numarası:

E-posta adresi:

     

 

II) Tanımlar:

 

Bu sözleşmede yazılı;

“Bölge” :  ………………………..Ülke sınırlarını ifade eder.

“Marka” : Şirket’in lisans hakkı sahibi sıfatıyla üründe kullanım hakkının haiz olduğu

Ogansia ve Nago markasını ifade eder.

 

“Ürünler” : Şirket tarafından ticareti yapılan, Şirket tarafından üretilen veya pazarlanan Ogansia ve Nago markalı ürünleri ifade eder.

 

III) Sözleşmenin Konusu

 

Franchise, Şirketin Network Marketing satış modeliyle pazarladığı ürünleri yine aynı modelde kendi ad ve hesabına bölgede satışını gerçekleştirir.

Franchise, ürünlerin bölgede satışı konusunda Şirketin politikalarına uygun olarak en üst düzeyde çaba göstermeyi ve sorumlu bir firma sıfatı ile Şirketin hak ve menfaatlerini en iyi şekilde gözetmeyi ve sadece Şirketin ürünlerini satacağını taahhüt eder.

Şirket Network marketing satış modeliyle bölgede tek satış yetkisini Franchise’a vermiştir.

 

IV) Rekabet Koşulu

 

Franchise ve ortakları ve birinci derece yakınları başka bir ürünün bölgede temsil, üretim, pazarlama ve satış faaliyetlerinde bulunamaz, aynı satış modeliyle çalışamaz.

 

V) Alt Bayiler veya Temsilciler

 

Franchise, bölgede ürünlerin satışını yapmak üzere alt bayiler veya temsilciler atayabilir.

Alt bayiler ve temsilcilerin faaliyetlerinden Franchise sorumludur.

Alt-bayinin sözleşme hüküm ve şartlarına aykırılık tescil etmesi veyahut Şirkete doğrudan ya da dolaylı bir zarar vermesi halinde, Şirketin bu zararı Franchise’ye rücu hakkı vardır.

 

Franchise, ürünü Şirketin ticari itibarına zarar verebilecek tarzda satmamayı taahhüt etmiştir. Franchise, ürünün vasıf, nitelik ve özellikleri konusunda kendi veya Şirket adına, müşterilerine veya tüketicilere ilave hiçbir garanti veremez, sağlık beyanında bulunamaz. Aksi takdirde, her türlü sorumluluk Franchise’a ait olup; Şirketin, bu nedenden uğrayacağı zararlar için Franchise’ye rücu hakkı saklıdır.

 

 

VI) Ürünün Franchise Tarafından Alt Bayilere Satılmasına İlişkin Şartlar

 

Franchise, müşterilerine yaptığı ürün satışlarının her türlü tahsilat ve benzeri risklerini ve sattığı ürünlerin bedellerinin müşterileri tarafından ödenmemesi halinde, bunlara ilişkin her türlü dava ve kanuni takibi kendisi üstlenmeyi kabul etmiş olup, bunlara ilişkin her türlü zarar, ziyan ve masraflar Franchise’a aittir ve bu veya benzeri sebeplerle Franchise, Şirkete karşı ödemelerini geciktiremez veya ödeme yapmaktan imtina edemez.

Franchise, cayma hakkını kullanan bayilerin iade ödemelerini yasal süre içerisinde yapmakla sorumludur.

Franchise, gerek müşterileriyle gerekse üçüncü kişilerle kuracağı sözleşmeleri ve faturaları kendi nam ve hesabına oluşturacaktır.

Bayilere yönelik prim ödemeleri Franchise firmanın sorumluluğunda olup ödemeler Franchise tarafından zamanında gerçekleştirilecek ve ödeme dekontları her ay Şirkete gönderilecektir.

Ödemelerde yaşanacak olan gecikmeler sözleşmenin tek taraflı fesih sebebidir.

Prim faturaları Franchise firmaya düzenlenecektir.

Bölgede hangi ürünlerin satılacağı ve satış fiyatlarını belirlemek Şirketin sorumluluğundadır.

Bayi Kazanç planı şartları, bayiler ve sistemle ilgili güncellemeler Şirketin yetkisindedir.

 

VII) Şirketin Markaları ve Sembolleri

 

Franchise, Şirketin markalarını, ticari isimlerini ve diğer sembollerini Şirketten onay almak suretiyle her türlü yazılı ve görsel iletişim araçlarını kullanarak reklam yapabilir.

Franchise, bölgede Şirketin markalarına, ticari isimlerine, sembollerine veya sınai mülkiyet haklarına karşı herhangi bir kötüye kullanımı engellemekle sorumludur.

 

 

VIII) Malların Alınması ve ödeme yükümlülüğü

 

Franchise, bölgesine sevk edilecek ürünlerin ödemesini peşin olarak gerçekleştirecek ve Şirket ürünleri Franchise’nin belirleyeceği adrese teslim edecektir.

Franchise’nin sorumluluk alanına girinceye kadar, ürünlerin bütün ulaştırma maliyetleri Şirkete aittir.

Şirket, malları Franchise’ye tam ve sağlam olarak göndermekle sorumludur. Franchise, teslim aldığı malları kontrol etmekle sorumludur. Teslimden sonra oluşan eksiklikler veya oluşan zararlardan bizzat kendisi sorumludur. Taraflar teslimat sonrası oluşacak zararlardan Şirkete hiçbir sorumluluk veya borç yükletilemeyeceğini, malların iade edilemeyeceğini kabul ve taahhüt ederler.

Sözleşme devam ederken ya da sona erdikten sonra Franchise’nin satamadığı mallar kesinlikle geri alınmayacaktır ve ilgili mallarla ilgili tüm sorumluluk Franchise’a aittir. Satılan ürünlerin hukuki sebep dahilinde geri alınması halinde ürünlerin Ogansia fabrika adresine teslim nakliye ve gümrük bedelleri Franchise’ye ait olup bu ürünlerden kaynaklı prim alacağı Şirkete iade edilecek veya Şirket uhdesinde alacağı varsa buradan mahsup edilecektir.

 

IX) Yükümlülükler, Sözleşmeye Bağlı Sorumluluk, Zararlar

 

Şirket, bu anlaşmayla Franchise’a ürünlerin Network marketing modeliyle satışı konusunda anlaşılan bölge içerisinde münhasırlık verdiğini kabul etmiş olur.

 

Franchise, Franchise bedelini ödedikten sonraki 8 ay içerisinde ilgili ülkede ürünlerin gerekli izinlerini alarak faaliyete başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde faaliyete başlamadığı takdirde kendisine devir için 3 aylık bir süre verilecektir, ancak devir alacak olanın 1 ay içerisinde ilgili ülke için gerekli ürün alımını gerçekleştirmiş olması gerekir. Franchise bu koşulu da gerçekleştiremediği takdirde sözleşme haklı olarak tek taraflı fesih edilecektir.

 

Franchise olmak için ödenen Franchise bedeli iade edilemez. Franchise bu koşulu bilerek ödemesini gerçekleştirecek ve herhangi bir iade talebinde bulunmayacaktır.

Franchise, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre rekabet yasağına uymayı ve Şirketten aldığı ürünleri kendi bölgesi dışında satmayacağını kabul ve taahhüt eder.

Franchise, Şirketin Kalite Standartlarına, Ürün Sipariş ve Teslim Koşullarına, Dağıtım Standartları’na uygun hareket edeceğini tarihi geçmiş, ambalajı bozulmuş ürünleri satmayacağını kabul ve taahhüt eder.

Franchise, bölgedeki bayi sayısını artıracağını ve Bölge cirosunda faaliyete başladığı ilk yıl için en az 200.000 Usd / Euro satış gerçekleştireceğini, diğer yıllar için en az bir önceki yıldan %50 bölge cirosunu artıracağını kabul ve taahhüt eder.

Franchise, bölgede satılacak ürünleri eksiksiz olarak deposunda bulundurmak zorundadır. Sık sık ürün stok kontrolü yapılacak ve nakliye süreside göz önünde bulundurularak Şirkete sipariş geçilecektir.

Şirket her ayın 17.günü bir önceki ayın bayi prim tahakkukunu yapacak, Franchise ise bayilerin prim ödemelerini tahakkuk edilen tarihten itibaren 5 gün içerisinde gerçekleştirecektir.

Bölgedeki aylık cirodan ürün bedeli, prim bedeli ve % 10 Franchise bedeli düştükten sonra kalan tutarı Franchise, marka ve sistem kullanım bedeli olarak Şirkete ödeyecektir. Şirket bu ödeme için Franchise’a aylık fatura düzenleyecek ve fatura tarihinden sonra 5 gün içerisinde Franchise bu ödemeyi Şirket hesabına yapacaktır.

Ürünlerin ilgili ülkede satılabilmesi için gerekli izinlerin alınması, bayilerle kurulacak olan sözleşmeler ile ilgili tüm hukuki düzenlemeler Franchise’nin sorumluluğundadır.

 

 

X) Sözleşmeden Doğan Hakların Devri

 

Franchise, Şirketin yazılı izni/rızası olmaksızın bu anlaşma altındaki haklarını ve yükümlülüklerini herhangi bir üçüncü tarafa devredemez. Şirket’in ortaklık yapısında herhangi bir değişikliğe gidemez.

Franchise firma ve ortakları bu anlaşmanın herhangi bir sebeple sonlanması halinde 2 yıl boyunca farklı OGANSIA markasının benzeri sistemi kullanmamayı, mallarını ve/veya bu sözleşme konusu markaları kullanmamayı kabul ve taahhüt eder.

 

XI)  Sözleşmenin Süresi ve Feshi

 

Sözleşme maddelerine uyulması koşuluyla sözleşme karşılıklı memnuniyet çerçevesi içerisinde her yıl yenilenecektir. Taraflar; haklarının ihlali durumunda sözleşmeyi çift taraflı olarak fesih edebilir. Taraflardan biri diğer tarafın sözleşmeye açıkça aykırı davranması durumunda 3 ay önceden yazılı bildirimle anlaşmayı tek taraflı olarak feshedebilir.

Taraflardan birinin kötü niyetli ve açık kusuru sebebiyle, sözleşmenin feshedilmesi veya sözleşmenin sona ermesi durumunda tarafların zararını talep hakkı doğacaktır.

Sözleşmenin fesih edilmesinden sonra Franchise bölgesindeki Şirkete ait olan markayı kullanmayı derhal sonlandıracaktır. Bölgedeki bayilere tüm hakkedişlerini ödeyecek ve bayilerle olan tüm hukuki süreci üstlenecektir.

 

XII)  Mücbir Sebepler

 

Türk Hukuku tarafından saptanan ve tanımlanmış olan mücbir sebeple sözleşmeye aykırı davranmak zorunda kalan taraf, sözleşmede belirtilen hükümlülüklerden muaf tutulur.

Mücbir sebeple edimlerini ifa edemeyen taraf, bu mücbir sebebi diğer tarafa, o anki kendi imkanları ölçüsünde, bildirmekle mükelleftir.

 

XIII)  Uyarılar

 

Sözleşmeye taraf olanlar hakkında her iki taraf için herhangi bir uyarı veya ilan ancak

giriş bölümünde belirtilen adreslere gönderilecek taahhütlü mektup, ya da e-posta ile gerçekleştirildiğinde geçerli olacaktır.

Eğer, bildirim, mail yolu ile yapılacak ise gönderilmesini takiben ilk 7 iş günü içerisinde alınmış sayılır.

Taraflar, bu sözleşmenin birinci maddesinde belirtilen, adreslerinden birinin değişmesi halinde değişen taraf diğer tarafa bu değişikliği yazılı olarak bildirecektir.

Sözlü olarak yapılan bildirimler önceki paragraflarda bahsedilen yöntemler onaylanmadıkça dikkate alınmayacaktır.

Bildirimler konusunda taraflar arasında uyuşmazlık çıkması halinde Türkiye Cumhuriyeti Tebligat Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümleri geçerli sayılacaktır.

 

XIV) Uyuşmazlıklar

 

Anlaşmanın fesih edilmesi ile ilgili olarak taraflar arasında herhangi bir anlaşmazlık / uyuşmazlık meydana geldiğinde (30) gün içerisinde uyuşmazlık taraflar arasında dostça halledilecektir. Hangi nedenle olursa olsun problemin (30) gün içerisinde çözülmemesi durumunda taraflar arasındaki problemin Türk yasalarına göre çözümlenebilmesi için “Şirketin” ikamet ettiği yerdeki ilgili mahkemeye müracaat etme hakkı taraflara verilmiştir.

 

    XV) Gizlilik ve Kamuya Açıklama Yasağı

 

Taraflar bu sözleşmenin ifa edilmesi sırasında biri birlerine ait ticari sır niteliğinde öğrenmiş oldukları bilgileri – bilgi almaya yetkili kurumlar – hariç üçüncü kişilere ifşa edilememesi veya açıklanmaması için her türlü tedbiri alacaktır. Aksi takdirde, gizlilik yükümlülüğünü ihlal eden taraf diğer tarafın bu yüzden uğradığı zararları tazmin edecektir.

 

    XVI) Diğer Konular

 

Tarafların güvenilirlik, dürüstlük ve iyi niyet içerisinde tamamen uygulayacağını taahhüt ettikleri bu sözleşme, tarafların ortak çıkarlarına hizmet edecektir.

Sözleşme ile alınan iş yükümlülüklerine karşı riayetsizlik, yanlış riayet etme veya gecikme durumunda, yükümlülüğünü yerine getirmeyen taraf, Türk Medeni Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre, diğer tarafın zararlarını karşılamak zorundadır.

Şirketin sahibi olduğu “OGANSIA” ve “NAGO” markalı ürünlerin farklı bir Şirket bünyesinde üretilmesi, unvan değişikliği, Şirket yapısı değişikliği yapılması halinde yeni Şirket bu sözleşmedeki Şirketin haklarına halef olup aynı hükümlere tabii tutulur.

İşbu sözleşmenin uygulanması Türk Hukuku Kanunlarına tabidir. Bu sözleşmede zikredilmeyen hususlarda Türk Hukuku'nun genel hukuk hükümleri uygulanır.

Tarafların işbu sözleşmenin 1. maddesinde belirtilen adresleri tebligat adresleridir. Bu adreslerdeki değişiklikler diğer tarafa bildirilmediği takdirde sözleşmede zikredilen adreslere yapılan tebligatlar geçerli ve bağlayıcı olacaktır.

İşbu sözleşmeye yapılacak her türlü ek ve değişiklik tarafların mutabakatı ile yazılı olarak yapılacaktır.

 

 

 

XVII) Sözleşmenin yürürlüğe girmesi

 

     İşbu sözleşme, online olarak onaylandığı tarihte veya imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. 

    17 (On yedi) maddeden oluşan bu sözleşme iki nüsha halinde düzenlenmiş ve imzalanmış olup, nüshaların birini Şirket diğerini, Franchise, hıfzetmek üzere teslim almıştır.

 

 

 

İmza tarihi: ....../....../…...

 

ŞİRKET                                                                                FRANCHISE